2022-09-21

Композиција на инвернер на поделена фазаName

Split Phase Inverter е DC до AC трансформатор, кој всушност е процес за инверзирање на налог со конвертерот. Конвернерот ја претвора АК налогот на мрежата во стабилен излез од 12V DC. Сплит Фаза инverter го претвора излезот на налогот 12V DC од адаптерот во високо фреквенција AC; Двете делови, исто така, ја користат технологијата за општо користена пулс ширина (PWM).